Home

Litosférické desky názvy

LITOSFÉRA - stavba Země a pohyb litosférických dese

 1. Pohyblitosférických desek - globálnídesková tektonika. Litosféra,nejsvrchnější obal Země jako vesmírnéhotělesa zahrnující zemskou kůru a svrchní částpláště, není jednolitá, ale skládáse z 14 hlavních a 9 vedlejších tzv. litosférických desek. Jednotlivé litosférické desky nesou jednotlivékontinenty či jejich části zrovna tak jako částioceánů
 2. Tektonická deska či tektonická kra (také litosférická deska či kra) je mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, která tvoří vrchní část zemského povrchu.Desky jsou tvořeny oceánskou a kontinentální kůrou.. Tektonická deska má nepravidelný tvar. Velikost desek je velmi proměnlivá a může kolísat od několika málo set do tisíců kilometrů
 3. Subdukce - podjíždění jedné oceánské litosférické desky pod pevninskou.Vzhledem k tomu, že oceánská deska je mladší, tenčí a tím i ohebnější, podsouvá se ona pod pevninskou. Výsledek tohoto procesu je pak ovlivněn šíří pevninského šelfu. Ta určuje v jaké vzdálenosti od pevniny dochází k subdukci a tím i místo projevů tohoto pohyb

Tektonická deska - Wikipedi

Malé litosférické desky(názvy dle atlasu): Nazca, Kokosová, Karibská, Juan de Fuca, Somálská, Arabská, Íránská, Helénská (Egejská), Filipínská, Karolínská, Scotia (v atlase není označena) Tento pohyb, kdy pevnější a lehčí litosférické desky kloužou po hustější polotekuté astenosféře, označujeme jako kontinentální drift. Rychlost pohybu je obvykle udávána v rozsahu 10 až 40 mm/rok. Největší rychlost 160 mm/rok je zjištěna u desky Nasca (obr. 3-26) Litosférické desky v Asii: Eurasijská (většina Asie, jejími podčástmi jsou Helénská a Íránská deska), Indicko-australská (jejími podčástmi jsou Indická a Australská deska - Australská se stýká s Eurasijskou v oblasti Indonésie), Arabská, Filipínská, Tichomořská Litosférické desky - rozsáhlé bloky - kry, na něž je rozlámána litosféra, různě velké a mocné. Některé nesou výhradně kontinenty a jejich zatopené okraje, jiné jsou dnem oceánů, na některých spočívá obojí

Nemá v asi cenu se na ZŠ učit názvy menších desek ani kolik jich přesně celkem je, ale pro představu o deskách se ten obrázek hodí. Každopádně pokud vaše učitelka bude trvat na tom, že je jen 6 litosferických desek a ne víc tak si to nenechte líbit a jděte do ní :-)!! Rozlišujeme litosférické desky oceánské a pevninské, které se navzájem k sobě neustále pohybují a tak přeměňují tvář planety Země. Jejich pohyb je vůči sobě těžké popisovat a tak se jejich pohyb vztahuje vzhledem k osám Země anebo k horkým skvrnám (hot spots) Pracovní list - Vývoj pevniny a litosférické desky Author: Počítač Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Tento web byl vytvořený jako pomůcka k hodinám přírodopisu a zároveň také jako stránky třídní, kde rodiče i žáci naleznou potřebné informace jak k výuce tak k chodu třídy a školy. Přiložené materiály a fotografie jsou zakázané dále šířit (porušení autorských práv) Litosférické desky. Němec Alfred Wegener si povšiml, podobně jako před ním jiní, že se oba břehy Atlantského oceánu podobají, jakoby došlo k roztržení dříve jednotné pevniny. V r. 1912 zveřejnil teorii kontinentálního driftu, unášení pevninských ker. Původní jednotnou pevninu, která se podle něj rozdělila, nazval Pangaea

LITOSFÉRA - Typy pohybů litosférických dese

co jsou to litosférické desky? Témata: geologie. 1 reakce Anonym34977. 08.11.2007 20:58 | Nahlásit. Tektonická deska (také litosférická deska) je mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, která tvoří vrchní část zemského povrchu. Desky jsou tvořeny oceánskou a kontinentální kůrou Litosférické desky Desky, které tvoří litosféru. Jsou v neustálém pohybu (plavou na tzv. astenosféře). Dělíme na: oceánské a pevninské. Obr. 4 Pohyby desek Litosférické desky se vůči sobě navzájem pohybují: Přibližují se Může dojít např. k: Podsunutí jedné desky pod druhou Náraz dvou desek (vzájemným tlakem. Litosférická složka FGS I Základní charakteristika - Litosféra je horninový obal země - Je součástí krajinné sféry- pevná vrstva - Zasahuje do hloubky 100-300 km - Pohybuje se po astenosféře (= horniny v roztaveném stavu) - Není celistvá, je rozlámaná na jednotlivé bloky (litosférické desky- pevninská a oceánská) - Dolní a horní hranice litosféry- zemsk Kategorie: Geografie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tématem krátké práce je Severoamerická litosférická deska.Autorka stručně seznamuje s její polohou a uvádí, s jakými dalšími litosférickými deskami sousedí

Čím jsou odděleny litosférické desky? Co je to vulkán? Jak se nazývá magma, která se dostala na povrch? Jak se dělí geologické děje? Co jsou vrásy? Jak zjednodušeně dělíme pohoří podle vzniku? Co jsou zlomy? Co je to erupce? Jaké jsou 2 části vrásy? Kolik je přibližně na Zemi činných sopek Desková tektonika. Teorie deskové tektoniky zveřejněná v 60. letech zahrnuje poznatky o pohybech kontinentů, rozpínání oceánského dna a subdukci. Podle ní jsou povrchové partie Země tvořeny litosférickými deskami s mocností asi 100 km, které se pohybují po měkkém podkladě - astenosféře (s mocností asi 200 km). Velkých desek je 6 (pacifická, americká, euroasijská. Litosféra a litosférické desky Operační systém: Windows XP Professional Autorský software: MS PowerPoint 2007 Autor: Mgr. Kateřina Červinková Škola: ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk Vytvořeno: 17. února 201 litosférické desky tektonika (globální).. Text: Prof. Jan Petránek Odkazy. tektonika. Rozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby Tlak v divergentním rozhraní, který odtlačuje litosférické desky od sebe v místě riftů, způsobený intruzí (pronikání magmatu do okolních hornin) vystupujícího magmatu. Tato síla se nazývá RIDGE PUSH. Gravitační působení na chladnou, velmi hustou část litosférické desky zanořující se v subdukčním rozhraní

- fyzickogeografické sféry - názvy a co znamenají - složení, stavba Země - litosféra - litosférické desky - dělení a charakteristika, pohyb - pohoří - vznik a druhy - sopka - umět popsat jednotlivé části - sopečná činnost - zemětřesení - znalosti o jedné konkrétní sopce - viz. žákova aktualit litosféra. 1.Zjistěte počet litosférických desek a uvedte jejich názvy. 2.Dokažte pohyb litosférických desek v minulosti a dnes. 3.Určete, kde vzniká a kde zaniká zemská kůra,najděte a pojmenujte tato místa. na Zemi. 4.Najděte nejvyšší a nejnižší bod každého kontinentu,určete jeho nadmořskou. výšku,popř.hloubku

Při orogenezi dochází k tomu, že se dvě litosférické desky srazí a jedna se začne podsouvat pod druhou. Během procesu dochází vlivem ohromných tlaků a teplot ke vrásnění a tavení hornin, které má za následek vyzdvihování oblastí, které se stávají pohořími. V užším smyslu se uvedené názvy vztahují na. o zemské litosférické desky (odtud Desková hra), zaznačené červenými čarami. Pokud jejich názvy vepíšeme do políček po směru hry, můžeme na šedých polích přečíst kód METRONOM Litosférické desky a jejich rozhraní 08 HORKÉ SKVRNY 13 HORNINY Co je hornina a co minerál 15 Typy hornin a horninový cyklus 15 VYVŘELÉ HORNINY 16 Hlubinné, žilné a výlevné horniny 17 Tavení hornin v zemské kůře 18 Názvy vyvřelých hornin 19 USAZENÉ HORNINY 20 Struktura a textura usazených hornin 2 LITOSFÉRICKÉ DESKY Porovnejte s mapou litosférických desek v atlase světa, najděte české názvy: Obr. 3 - Významné litosférické desky HLAVNÍ LITOSFÉRICKÉ DESKY • Vypište z učebnice PaLZ str.29 : • • • • • • • • Eurasijská deska Africká deska Severoamerická deska Jihoamerická deska Antarktická deska. - největší litosférické desky: Pacifická, Severoamerická, Jihoamerická, Euroasijská, Africká, Indická, Australská, Antarktidská - spojnice litosférických desek: Tichomoří, V Asie, S Amerika, J Evropa Tam, kde se litosférické desky naopak k sobě přibližují, dochází zpravidla k podsouvání jedné pod druhou v tzv.

Video: Ukázka - Litosférické desky: Jednotlivé desky podrobněj

Litosférické desky - Zeměpis otázky, referát

Halflang kapsels foto's. De nieuwste medium kapsels voor vrouwen, kapsels halflang haar met advies en styling instructies a) podsouvání težší litosférické desky pod lehčí desku obr. 1 b) trhlina v litosférické desce c) náraz dvou litosférických desek 7) Pangea je: a) jednotný pevninský blok b) zemská sféra c) praoceán 8) Pohyb kontinentů se nazývá: a) konvekční proudění b) rift c) kontinentální drift obr. Litosférické desky se průměrně pohybují rychlostí: a) 5-10 mm/rok b) 5-10 cm/rok Z následujících pojmů vyberte názvy, které nepředstavují operační systém (zakroužkujte): Android, Helix, Mac OS, Chromium, Debian, Timbuktoo, Ubuntu, GRASS GI → litosférické desky : euroasijská, arabská, indo-australská, filipínská, pacifická, arabská → před 100-60 miliony lety začala deformace severního okraje indoaustralské desky a její poslední fáze začala před 3 mil. lety → Určete názvy vyznačených místopisných pojmů v obrysové mapce GEOGRAFIE ŘEŠENÍ VARIANTA: D 28. Jakou výměru má rybník Svět, je-li na mapě v měřítku 1: 20 000 znázorněn plochou o velikosti 200 cm2? [3 body] Měřítko mapy je 1 : 20 000, tedy 1 cm na mapě odpovídá 200 m ve skutečnosti

V této části textu ke vzdělávacímu tématu Tektonické (litosférické) desky a Kontinentální drift se zaměříme přímo na výsledky, které jsme získali u žáků šesté třídy ZŠ Lesní (u paní učitelky RNDr. Kohoutové) v březnu 2014 Litosférické desky Země jsou obrovské balvany. Jejich základ tvoří žulové metamorfované vyvřelé horniny silně ohnuté do záhybů. Názvy litosférických desek budou uvedeny v článku níže. Nahoře jsou pokryty trojmístným krytem. Vzniká ze sedimentárních hornin

U nás najdete tisíce testů, které můžete pohodlně řešit online nebo si je vytisknout, např.Geografie - Obecná geografie, 6. ZŠ, Prim Přírodní složky a oblasti Země Litosféra Hydrosféra Atmosféra Pedosféra Biosféra Litosféra = horninový obal Země tvoří ji zemská kůra a tuhá část zemského pláště je rozlámána na zemské litosférické desky, které leží a pohybují se po polotekuté části pláště Vnitřní stavba Země: zemská kůra • svrchní obal Země • mocnost 0 - 100 km oceánská.

Počet litosférických desek? - Ontol

 1. LITOSFÉRICKÉ DESKY Porovnejte s mapou litosférických desek v atlase světa, najděte české názvy. Vyhledejte hlavní oblasti výskytu zemětřesení a sopečné činnosti. Obr. 1 - Významné litosférické desky VULKANISMUS Přemisťování magmatických hmot na povrch Země. VULKÁN (sopka) - místo, kde dochází k výlevu.
 2. Sopky se nejčastěji rodí v místech podél hranic tektonických desek, kde dochází z různých příčin, vyplývajících z jejich pohybu, k oslabení zemské kůry (litosférické vrstvy). Tato oslabení vedou k erupcím roztavené horniny, nazývané magma, na zemský povrch
 3. Vypiš do přiložené mapky názvy pohoří. Mapka č.1 - Afrika - pohoří - vlastní tvorba Ondřej Jašek. Podkladové mapky (Mapka č.1 - Afrika - pohoří, Mapka č.2 - Afrika - vrcholy, pouště - vlastní tvorba - Ondřej Jašek) Tyto dvě litosférické desky se od sebe vzdalují, jde o tzv. konvergentní / divergentní.
 4. Litosféra je rozdělena na litosférické desky, které se nacházejí na pružné vrstvě ve svrchním plášti, tzv. V místech styku litosférických desek může dojít k jejich vzájemnému podsouvání, což je doprovázen

Litosféra I. - Geologie (1. část) - Stavba Země ..

 1. - Mezi litosférické desky se zařadila jedna, která neexistuje. Vyber která? a) Euroasijská b) Juan de Fuca c) Arktická d)Antarktická e) Kokosová Datum: Pevnina = souš - části litosférických desek nad hladinou oceánu - kontinenty - souvislá část souše obklopená světovým oceánem - 5 - Eurasie, Amerika, Afrika, Austrálie.
 2. - není celistvá,dělí se na litosférické desky. Astenosféra je tekutá část svrchního pláště, po které se kloužou litosférické desky. 3. Jaký je počet litosférických desek, jak se nazývají a jaké vykonávají pohyby? 12 litosférických desek, jejich názvy se převážně odvozují od kontinentů oceánů např
 3. Desky se z původní pozice/polohy v prakontinentu Pangea dostaly do pozice/polohy současné. Výrazný je pohyb Indické litosférické desky. Obrázek 11 Kontinentální drift tektonických desek, poloha desek v geologickém období trias (cca před 150 mil. let, vlevo) a v geologickém období křída (cca před 65 mil. let, vpravo

tc-lit-desky - vsb.c

V a JV Asie-styk Euroasijské litosférické desky s oceánskými deskami (Pacifická, Filipínská, Indická). V místě styku dochází k . podsouvání. těžší oceánské kůry . pod pevninskou. To je doprovázeno . zemětřesením a vulkanickou činností. (více než 130 sopek) Střední (průměrná) nadmořská výška Asie je 960 m Vnitřní struktura Země se již od počátku zformovala do několika prolínajících se pásem: vnitřního jádra, vnějšího jádra, spodního pláště, svrchního pláště a kůry. Součástí kůry, ta sahá do hloubky 70 - 80km, jsou tak zváné litosférické desky astenosféra). Rozlišujeme litosférické desky oceánské a pevninské, které se navzájem k sobě neustále pohybují a tak přeměňují tvář planety Země. Pohyb litosférických desek • přibližují se - dvě litosférické desky se pohybují proti sobě, což má za následek jejich srážku. Jedná se o tzv. zemětřesení LITOSFÉRAnepředstavuje kompaktní obal, je rozčleněna na mohutné bloky - litosférické desky, které plavou na plastické vrstvě zemského pláště (tzv. astenosféře). Litosférické desky, které jsou tvořeny oceánskou a pevninskou kůrou , se neustále pohybují a tak přeměňují tvář planety Země Na okrajích těchto jednotek a mezi nimi došlo k vyvrásnění rozsáhlých pohoří. V a JV Asie-styk Euroasijské litosférické desky s oceánskými deskami (Pacifická, Filipínská, Indická). V místě styku dochází k podsouvání těžší oceánské kůry pod pevninskou. To je doprovázeno zemětřesením a vulkanickou činností

Asie - Přírodní podmínky - Skompasem

 1. Regiony Asie Geografické rozdělení 1. Severní Asie (Rusko - Sibiř) 2. Střední Asie (Kazachstán a okolí) 3. Západní Asie -Blízký Výcho
 2. Rozhodovačka. Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď. Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností
 3. V a JV Asie-styk euroasijské litosférické desky s oceánskými deskami (pacifická, filipínská, indická) v místě styku - podsouvání těžší oceánské kůry pod pevninskou. doprovázeno zemětřesením a vulkanickou činností (více než 130 sopek) průměrná nadmořská výška Asie je 960 m (2.místo za Antarktidou

Litosféra: referá

• Ču-mu-lang-ma feng, Ságarmátha, Qomolangma - zjisti, jaký význam mají názvy nejvyšší hory světa • srážka indické a eurasijské litosférické desky • Mt. Everest leží na hranici Nepálu a Číny • 1953 - 1. výstup - Edmund Hillary a Tenzing Norgay 3. Zhlédni video - Slavné dny: Den, kdy byl dobyt Mount Everes Most mezi kontinenty, to je místo, kde je jasně zřetelný rozchod euroasijské a americké litosférické desky a které jistě znáte z obrázků na internetu. Místo má svůj půvab a uvědomění, že Island vlastně patří k Evropě spíš omylem, je zábavné Průměrná teplota vzduchu v oblasti Karibské litosférické desky kolísá mezi lednem a červencem o méně než 5 °C. ANO × NE Oprava: Až zjistíš výsledky, nezapomeň je zapsat do textu níže a určit názvy měst a států, do kterých se podíváš This paper focuses on the critical spots in geography curriculum of lower secondary school and presents methods of its identification and resolving. We used semi-structured interviews and focus groups with 23 teachers to identify the most critical spots in the 6th grade geography education. We determined thematic unit for each identified critical spot and defined the cause of its criticality

GeoWeb: Dotaz: Litosferické desky

 1. Bez existence astenosféry by se desky nemohly pohybovat, a tak by nebyla možná obnova zemské kůry. Astenosféra je udržována v polotekutém stavu vlivem rostoucího tlaku a teploty, která umožňuje existenci roztavených hornin (magmatu), po kterých kloužou litosférické desky rychlostí několika cm/rok
 2. Online hodinu nebudeme mít v úterý 17.11., jelikož je státní svátek, ale budeme mít hvězdičkovou hodinu zeměpisu ve středu. Prosím, udělejte ten úkol na doma, i když vám ta hodina v úterý má odpadat, je to na chvilku. O online hodinu se podíváme na litosférické desky. 16.11 - 20.11. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Šindelkov
 3. 9) Podtrhni názvy zemských (litosférických) desek. Antarktická, Jihoafrická, Jihoamerická, Severoasijská, Severoamerická, Indoaustralská. 10) V úkolu č. 9 jsi podtrhl (-a) názvy zemských (litosférických) desek. Některé tam však. vůbec nejsou uvedené. Napiš které
 4. Sa nachádzajú na plastickej vrstve astenosfere Hlavné LD Americka,euroazijska,africká,indoaustarálska,pacifická,antarktická väčšina je pevninská a niektor.
 5. Při orogenezi dochází k tomu, že se dvě litosférické desky srazí a jedna se začne podsouvat pod druhou. Během procesu dochází vlivem ohromných tlaků a teplot ke vrásnění a tavení hornin, které má za následek vyzdvihování oblastí, které se stávají pohořími. V užším smyslu se uvedené názvy vztahují na.

Ukázka - Litosférické desky: Litosfér

Pracovní list - Vývoj pevniny a litosférické desky

ASTENOSFÉRA - rozžhavené magma, po kterém se pohybují litosférické desky HALFA - textilní plodina, ze které se vyrábí celulóza, rohože, apod. (SZ Afrika - země Maghrebu) KALDERA - těleso vzniklé zničením, propadem kráteru do magmatického krbu PICO DE ANETO - nejvyšší hora ve Španělsk ropa a zemní plyn - šelfové oblasti moří (místa přechodu pevninské a oceánské litosférické desky, do hloubky 200 m rudy (mangan, železo a měď) - hlubokomořské oblasti 4. Člověk znečišťuje oceán ropou a ropnými látkami. Vzpomeňte si na nějakou ropnou havárii v poslední době, popište její průběh a následky Každý den se nauč 2 názvy zemí + národností ze seznamu (můžeš si vyrobit kartičky - země na jedné straně a národnost na druhé na procvičování) Stavba Země, litosférické desky, sopečná činnost, zemětřesení. Přírodopis / splnit do 4. prosince (úterý) Sam - test, poznávačka. Kuba, Seba - po škole přijďte

Litosférické desky • Kolisní dynamika desek - subdukce, rozšiřování oceánského dna. Rekonstrukce kinematiky deskových pohybů • Podobnost mělkovodních zlomy, 5 - číslice označující názvy pánví, 6 - omezení výchozové části Českého masívu na Moravě, 1 až 20 - limnick 8. Zemská k ůra není celistvá, je rozd ělena na litosférické desky . Ty jsou v ůči sob ě ve vzájemném pohybu, jak ukazují šipky na obrázku. Litosférické desky a jejich pohyby Na následujících obrázcích jsou znázorn ěna různá rozhraní litosférických desek zemské k ůry speciální názvy. Pevninské oblasti světlé barvy (terrae) měly být tvořeny horninou zvanou lunaritÿ, zatímco pro horninu mořskýchÿ oblastí tmavé barvy (maria) subdukce, tj. podsouvání jedné litosférické desky pod druhou, jako to známe na Zemi Proto se Země častěji otřásá v místech, kde se stýkají litosférické desky, například na západním pobřeží Ameriky, ve východní Asii, na Kavkaze nebo ve Středozemí. Slabší otřesy, které člověk většinou nezaznamená, se objevují i v západních Čechách Do tohoto období spadá výše uvedené variské vrásnění, které se v oblasti projevilo podsouváním litosférické desky s devonským a spodnokarbonským pokryvem pod desku moldanubika a západosudetské oblasti. Průvodním jevem jsou také proniky variských granitoidů do starších komplexů (šumperský a žulovský masiv)

Pohyby litosférických desek - desková tektonika - ZŠ

Přečti si stranu 74 a 75 učebnice a do sešitu přepište následující poznámky: TICHÝ OCEÁN -někdy uslyšíte slovo PACIFIK Poznámka: Oba názvy vycházejí z plavby portugalského mořeplavce Fernão de Magalhãese, který při své cestě na Filipíny v roce 1520 zažil v jeho vodách klidnou plavbu. V latině se moře nazývá Mare Pacificum, poklidné moře, odtud název. Jak vznikly názvy světadílů Je dnes známou pravdou, že zemské litosférické desky praskají a plují jako tektonické desky, pohybující se velmi pomalu i několik milionů let a mohou během cesty urazit tisíce kilometrů sledováno od úrovně pojmů, přes témata (názvy kapitol v učebnicích často využívaných jako témata vyučovacích hodin) po substantivní koncepty nižších a vyšších úrovní až koncepty klíčové (cf. Mentlík 2018), konkrétně et al. pak obr. 2 a tab. 2. Rozhovory byly se souhlasem učitelů nahrávány a- p

Litosférické desky - Galakti

Lidé Ladáku: Nastrojení a usměvaví obyvatelé nejvyššího pohoří světa Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail, provozní hodiny a hodnocení Ski areál Chotouň, Pohoří, Chotouň. Telefon: 721 115..hvězdářská jména a astrologická znamení zobrazit Velká písmena - světadíly, země, území zobrazit Velká písmena - vodstva, hory, pohoří, nížiny. Litosférické desky a jejich pohyby Na následujících obrázcích jsou znázorn ěna různá rozhraní litosférických desek zemské k ůry. Odpov ězte na následující otázky: (3 body + 3 body + 3 body = 9 bod ů) Do následující tabulky zapište názvy těchto skupin hornin a do dalšího sloupce stru čně zp.

Litosférické desky Maturitní otázky nejen do zeměpis

Z toho se dá usuzovat, že pokud nedojde k zásadním katastrofickým událostem v důsledku kolize jihoamerické litosférické desky s oceánskou deskou pacifickou, těžko lze předpokládat, že by jen probíhající . IV . klimatické změny měly zásadní vliv na existenci jezera Při orogenezi dochází k tomu, že se dvě litosférické desky srazí a jedna se začne podsouvat pod druhou (kolize, subdukce). Během procesu dochází vlivem ohromných tlaků a teplot ke vrásnění a tavení hornin, které má za následek vyzdvihování oblastí, které se stávají pohořími

Pohyb litosferických desek I

Litosférické desky. Základní informace o litosférických deskách, jejich druzích a také o jejich pohybu po takzvané astenosféře. U jednotlivých rostlin jsou popsány jejich lidové názvy, místa výskytu a charakteristické vlastnosti (např. jedovatost). Z živočichů jsou představeny hnízdící volavky popelavé či. Síla otřesů v Chile ovlivnila celou planetu. Podle předběžných modelů NASA zemětřesení o magnitudu 8,8 zkrátilo trvale den o 1,26 mikrosekundy a zároveň vychýlilo zemskou osu. Podobné změny ve fyzikálním chování planety způsobilo třeba ničivé vánoční zemětřesení v roce 2004

Elektronická, rozšířená verze publikace s dalšími výsledky r. 2014, vědeckými týmy, autory a názvy projektů, odkazy na publikované vědecké práce zde. které pocházejí zejména z okrajů Eurasijské litosférické desky (viz obr. 1).. - většina vnit řních geologických d ějů se projevuje v místech, kde se litosférické desky stýkají (okraje jsou nerovné, p ři podsouvání dochází k seškrabování - velké t ření, které Podtrhni názvy t ří geologických jev ů, které zp ůsobují na území naší republiky nejvíce škod- sesuvy poklesy povrchu. litosféra, litosférické desky-seznámí se s působením vnitřních, vnějších a antropogenních . činitelů a jevy, které dokumentuje na konkrétních . příkladech, zejména ze svého okolí. - vysvětlí, co je zemská atmosféra a jak vznikla. - rozlišuje rozdíly mezi počasím a podnebím

 • Harrachov pančavský vodopád.
 • Iphone se 32 gb recenze.
 • Alverde aqua 24h hyaluron creme gel.
 • Greyzi game.
 • Hnojivo na travnik start.
 • Brada anglicky.
 • Hodnota crp u zdravého člověka.
 • Farnost přímětice.
 • Mini cooper generations.
 • Moderni barvy do kuchyne.
 • Nina špitálníková přednáška.
 • Opel omega 2.5 v6.
 • Divadlo kalich program.
 • Podpěrová kladno.
 • Obag penezenka.
 • Nejstarší jezevčík.
 • Přírodní zirkon.
 • Jupyter.
 • Červený buk živý plot.
 • Dámské sportovní kraťasy.
 • Čsob vlastní design karty.
 • Laika dog.
 • Stare odrudy.
 • Dalekohledy fomei bazar.
 • Nejmenší člověk.
 • Parkoviště značka.
 • Tvrde prso po zanetu.
 • Rula řecká černozelená.
 • Sádrový obvaz wiki.
 • Mackenzie ziegler.
 • Rozvoz obědů jindřichův hradec.
 • Rychlost chemické reakce.
 • Jon bon jovi dorothea hurley.
 • Prodej domu olomouc holice.
 • Anakonda výskyt.
 • Dopis do usa doba doručení.
 • Neverbální komunikace svádění.
 • Hřensko lodičky.
 • Rychlý stripes.
 • Divokej bill cena za vystoupeni.
 • Kysané zelí v receptech.