Home

Kinematika tuhého tělesa

Kinematika tuhého tělesa Pohyb tělesa v rovině a v prostoru, posuvný a rotační pohy Kinematika tuhého t ělesa • Pojem tuhé těleso vzniká abstrakcí reálného tělesa • Tuhé těleso zachovává tvar a rozložení hmotnosti reálného tělesa, předpokládá se však, že vzájemné vzdálenosti jednotlivých bod ů tělesa zůstávají neproměnné při libovolných silách působících na těles Tenzor setrvačnosti je symetrický tenzor 2. řádu (bilineární funkce nezávisí na pořadí vektorů), lze tedy diagonalizovat. Hlavní osy tenzoru setrvačnosti dostaneme, když budeme v bázi vlastních vektorů. Přes vektory [editovat | editovat zdroj]. Vyjdeme z celkového momentu hybnosti $ \vec L $ tuhého tělesa $ \vec L = \sum_{a} \vec r^a \times \vec p^a = \sum_{a} m^a \vec r^a. Kinematika tuhého tělesa. 9.5.1.1 | Tuhé těleso a popis jeho pohybu 9.5.1.5 | Popis rotace tuhého tělesa - Eulerovy kinematické rovnice.

2. Kinematika a dynamika tuhého tělesa - ωικι.matfyz.c

Kinematika a dynamika tuhého tělesa. Postupme v našem popisu světa zase o kousek blíž k realitě. Soustava hmotných bodů jistě vystihuje řadu situací lépe než jeden hmotný bod. 1, ovšem přece jen - ve světě kolem nás vidíme především tělesa. 2. Pojďme se tedy věnovat tomu, jak mechanika popisuje tělesa Kinematika tuhého tělesa • Pojem tuhé těleso vzniká abstrakcí reálného t ělesa • Tuhé těleso zachovává tvar a rozložení hmotnosti reálného t ělesa, p ředpokládá se však, že vzájemné vzdálenosti jednotlivých bod ů tělesa z ůstávají neproměnné při libovolných silách p ůsobících na t ěles Kinetická energie tuhého tělesa Tato část mechaniky se zabývá pohyby tělesa, při kterých těleso nelze nahradit hmotným bodem, tzn. nelze zanedbat jeho rozměry a tvar a musí se uvažovat otáčivý pohyb tělesa. Na těleso působí síly. Ty však ve skutečnosti mohou mít i deformační účinky 01:05:35 Kinematika dokonale tuhého tělesa. Kinematika 6. 00:00 Kinematika dokonale tuhého tělesa 02:14 Pohyblivost tělesa 10:00 Poloha tělesa 20:30 Algebraické vektory 33:42 Transformace algebraických vektorů 54:50 Posuvný pohyb 01:18:02 Autobus Karosa 01:21:29 Rotační pohyb. Kinematika 7. 00:00 Transformační rov. rotačního pohyb Kinematika je část mechaniky, která se zabývá klasifikací a popisem různých druhů pohybu, ale nezabývá se jeho příčinami.Naproti tomu dynamika zkoumá pohyb z hlediska působení sil.. Kinematika se tedy zaměřuje na sledování polohy, rychlosti apod. Nesleduje však dynamické veličiny, jako např. hybnost a energii, kterými se zabývá dynamika

Kinematika tuhého tělesa :: MEF - J

Kinematika pohybu HB Kinetická energie tuhého tělesa a moment setrvačnosti; Rozšiřující materiál pro zájemce - MECHANIKA - STATIKA (ZČU v Plzni) Srážky a rotace (rozšiřující materiál raději do fyzikálního semináře uveřejněný na stránkách FYZWEBu) 5. Mechanika kapalin a plyn Kinematika. 1. Na dovolenou jedete autem po dálnici 3 hodiny rychlostí 110 km.h-1.Potom na 30 minut zastavíte.Pokračujete dvouhodinovou jízdou stálou rychlostí 90 km.h-1 až do cíle. Určitě průměrnou rychlost cestování 10. Rovnováha tuhého tělesa (5) 11. Jednoduché stroje (13) 12. Moment síly Moment setrvačnosti (10) 13. Hydrostatika (28) 14. Dynamika kapalin (11) 15. Gravitační zákon (12) 16. Keplerovy zákony (7) 17. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky (10) 18. Teplo a práce (22) 19. Střední kvadratická rychlost (14) 20 Rovnováha tuhého tělesa. Kinematika a dynamika tuhého tělesa. Kinetická a potenciální energie. Rotace kolem pevné osy. Moment setrvačnosti a Steinerova věta. Tenzor setrvačnosti. Eulerovy pohybové rovnice (Pohybová rovnice v otáčivé souřadné soustavě). Setrvačníky, gyroskopický jev Obecný pohyb tuhého tělesa v prostoru lze rozložit na dva nezávislé pohyby: na translační pohyb určitého bodu tělesa, tzv. vztažného (referenčního) bodu, a na sled okamžitých rotačních pohybů kolem tohoto bodu, přičemž tento rozklad závisí na volbě vztažného bodu. Obecný důkaz tohoto tvrzení podal r. 183

Mechanika tuhého tělesa

 1. Kinematika otáčivého pohybu. než bodu bližšího k ose. Úhlová rychlost všech bodů daného tuhého tělesa je stejná. Například delší golfové hole jsou použity při odpalech větší počáteční rychlosti na větší vzdálenosti. Kratších golfových holí se používá u kratších vzdáleností jamky od místa odpalu
 2. Kinetická energie tuhého tělesa. Tuhé těleso může konat jak pohyb posuvný, tak i otáčivý, popřípadě oba současně. Při posuvném pohybu opisují všechny body tělesa stejné trajektorie, v libovolném okamžiku mají všechny body tělesa stejnou rychlost v.Kinetickou energii tělesa vypočteme jako součet kinetických energií jednotlivých hmotných bodů, z nichž se.
 3. Středoškolská fyzika pro každého :-) Týden vědy a techniky 2018. ZÁKLADNÍ INFORMAC
 4. Dynamika tuhého t ělesa 1. Objasnit a diskutovat pojmy hmotný bod - soustava hmotných bod ů - těleso. (kinematika) a jeho p říčinou (dynamika). Těžišt ě tělesa je bod, který se pohybuje tak, jako by v něm byla soust řed ěna veškerá.

5. mechanika tuhého tělesa 6. mechanika tekutin. Kinematika hmotného bodu Hmotný bod - je myšlenkový model tělesa. Vztažná soustava - je soustava těles, ke kterým vztahujeme pohyb nebo klid sledovaného tělesa. - nejčastěji volíme za vztažnou soustavu povrch Země nebo tělesa pevně spojená se Zemí (silnice) Relativnost klidu. Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles.. Mezi nejčastěji používané veličiny v mechanice patří poloha, rychlost, zrychlení, síla, energie a hybnost.. Mechanika patří k nejstarším oborům fyziky a od počátku byla úzce spojena s technickými aplikacemi, např. s.

Mechanika II (Kinematika) Katedra mechaniky, pružnosti a

Doporučené příklady z Fyziky 1 (B1B02FY1) Příklady naleznete zde Úvod 1.1 Kinematika 2.3, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.17, 2.20, 2.28, 2.3 Kinematika. Rovnoměrný přípočarý pohyb; Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb; Volný pád; Rovnoměrný pohyb po kružnici; Dynamika. Newtonovy pohybové zákony; Nakloněná rovina, kladky; Práce a energie. Práce — mechanická; Zákon zachování mechanické energie; Gravitační pole. Gravitační zrychlení; Tuhé těleso. 2.2. Kinematika tuhého tělesa Na tělese zvolíme 2 body A,B. Pohyb tělesa popíšeme tak, že popíšeme polohu bodu A v čase a úhel spojnice AB v čase y r A B =r()t, ϕ=ϕ(t) kalárně ve složkách x s xA=x()t yA= y(t)(zA=zt) - vyjadřuje posunutí translaci tělesa ϕx=ϕx()t ϕy=ϕy(t)(ϕz=ϕzt) 4. Mechanika tuhého tělesa. tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa Tuhé těleso - definice pojmu; Pohyby tuhého tělesa; moment síly, výslednice, momentová věta Moment síly; skládání sil, těžiště Skládání sil ; Určení těžiště - graficky; Určení těžiště - výpočtem; rovnováha tuhého tělesa Kinematika se tedy zabývá popisem mechanických pohybů a hmotných bodů. Při pozorování tělesa můžeme konstatovat, že buď je těleso v klidu nebo je v pohybu. Těleso se nachází v relativním klidu vůči druhému tělesu, pokud nemění vzájemně svou polohu

Moment hybnosti tuhého tělesa. Moment hybnosti je závislý na dvou veličinách, momentu setrvačnosti a úhlové rychlosti. Pro dokonale tuhá tělesa změna momentu hybnosti závisí jen na jedné proměnné veličině a tou je úhlová rychlost, protože se moment setrvačnosti tuhých těles nemění 73. U těles, která nejsou dokonale. Kinematika hmotného bodu Dynamika Energie hmotného bodu Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika kapalného tělesa Obecné vztahy pro přímočarý pohyb hmotného bodu. Zrychlení a. Rychlost v. Dráha s. Přímočarý pohyb rovnoměrně zrychlený.

Kinematika - Wikipedi

Kinetická energie Ek tuhého tělesa při posuvném pohybu: Ek = 1/2 m · v2, kde m je hmotnost celého tělesa, v je rychlost tělesa 0:00 Kinematika SHB Příklad 1 42:46 Kinematika SHB Příklad 1 1:05:35 Kinematika dokonale tuhého tělesa II Kinematika - 1. část.pdf (1829140) (články 1-4) Vloženy další články, pro ty, co byli ve Skotsku - počítáme příklady z 5. článku a probrali jsme i čl.6 (zjistěte si) 5 Zrychlení, rovn. zrychl. a zpom. pohyb.pdf (1666722

Kinematika - ITnetwork

Mechanika hmotného bodu a soustav hmotných bodů (Newtonovy zákony, variační formulace, Lagrangeovy rovnice, Hamiltonovy rovnice), kinematika a dynamika tuhého tělesa, kinematika a dynamika spojitého prostředí (tenzor malých deformací, Cauchyho tenzor napětí, Reynoldsova věta o transportu, bilanční rovnice, Eulerovy a Navierovy. Kinematika 1 3. Kinematika 2 4. Vektory, kružnice 5. Test z fyziky - opakování. 6. Dynamika 7. Práce, Energie 8. Gravitační pole 9. Keplerovy zákony 10. Mechanika tuhého tělesa. Jednotky, převody. svítivost steradián Kelvin elektrický proud candela látkové množstv.

Tuhé těleso a popis jeho pohybu :: MEF - J

V. Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso jako modelový pojem, pohyb posuvný a otáčivý Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění. - každý pohyb tuhého tělesa si můžeme představit jako pohyb složený z pohybu posuvného a pohybu otáčivého pohyb posuvný. Mechanika tuhého tělesa (mechanika dokonale tuhého tělesa, popř. také stereomechanika) je část mechaniky, která se zabývá pohybem tuhého tělesa a silami na ně působícími. Skutečná pevná tělesa jsou soubory atomů a molekul vázaných jistými vnitřními silami.. Kinematika a dynamika tuhého tělesa

Kinematika tuhého tělesa. Kinematika tuhé desky v rovině. Dynamika hmotného bodu a jeho soustav, pohybové rovnice. Dynamika tuhého tělesa, pohybové rovnice. Newtonova metoda, D´Alembertův princip. Kmitání s jedním stupněm volnosti. Kmitání volné a vynucené.. Těžiště tělesa, rovnovážná poloha tuhého tělesa - tuhé těleso je složené z mnoha hmotných bodů, jejichž vzájemné polohy se nemění - těžiště tuhého tělesa je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli - poloha těžiště je dána rozložením látky v těles 2. U dokonale tuhého tělesa neuvažujeme jeho tvar a rozměry. 3. Zrychlení je vektorová veličina. 4. Newtonovy pohybové zákony lze matematicky dokázat. 5. Tíhová síla nezávisí na poloze tělesa. 1 1. správné 2. chybné 3. správné 4. chybné 5. chybn Mechanika otáčivého pohybu tuhého tělesa 8.1 Vypočtěte periodu otáčení ocelového kotouče, jehož moment setrvačnosti je 0,035 kg m2. Kotouč byl roztočen provazem o délce 80 cm silou 30 N. 8.2 Na obvodu kola, které má poloměr 0,40 m a moment setrvačnosti 1,2kg m2, je navinuto vlákno, na jehož konci visí závaží o hmotnost

Kinematika hmotného bod

 1. Multimediální podpora výuky biomechaniky (nejen) pro studenty tělovýchovných oborů. Vítejte na stránkách věnovaných biomechanice. Tyto stránky vznikly v rámci řešení projektu MŠMT Fondu rozvoje vysokých škol 1294/2008/F3/d na téma Multimediální podpora výuky biomechaniky pro studenty tělovýchovných oborů
 2. 2.8.2 kinematika tuhého tělesa rigid body kinematics . 2.8.2.1 posuvný pohyb tuhého tělesa translation of a rigid body . 2.8.2.2 otáčení tuhého tělesa kolem pevného bodu rotation of a rigid body about a fixed point . 2.8.2.3 otáčení tuhého tělesa kolem nehybné osy rotation of a rigid body about a fixed axi
 3. Kinematika. 2 of 6 Dynamika. 3 of 6 Mechanická práce a energie. 4 of 6 FREE Gravitace. 5 of 6 Mechanika tuhého tělesa. 6 of 6 Řešené příklady + doplňky učiva
 4. kinematika hmotnÉho bodu; iii. dynamika hmotnÉho bodu; iv. mechanickÁ prÁce a mechanickÁ energie; v. gravitaČnÍ pole; vi. mechanika tuhÉho tĚlesa; vii. mechanika kapalin a plyn
 5. 01 kinematika pohybu 02 kinematika pohybu 04 mechanika tuhého tělesa 05 mechanika kapalin a plynů 06 gravitační pole a pohyby v něm 07 molekulová fyzika 08 struktura, vlastnosti plynu 10 struktura, vlastnosti kapalin 11 skupenské přeměny 12 elektrostatické pole 13 stejnosmerný proud, kovy 14 elektrický proud, kapaliny, plyny.
 6. Kinematika tuhého tělesa. Věty o hybnosti a momentu hybnosti soustavy - 1. a 2. věta impulsová. Věty o zachování hybnosti a momentu hybnosti. Energie soustavy hmotných bodů, Königova věta. Zjednodušení soustav sil působících na tuhé těleso. 5. Otáčení tuhého tělesa

Hustota tělesa; Kinematika. Pohyb rovnoměrný; Pohyb rovnoměrně zrychlený; Volný pád a vrhy těles; Pohyb po kružnici; Pohyb po kružnici - přiřazování; Dynamika. Newtonovy zákony - pojmy; Hybnost - pojmy; Práce a energie; Mechanika tuhého tělesa. Tuhé těleso - pojmy; Těžiště tělesa - pojmy; Jednoduché stroje. 3. Kinematika translačního a rotačního pohybu tuhého tělesa, kinematika obecného rovinného pohybu tělesa. 4. Dynamika tělesa. Momenty setrvačnosti a deviační momenty tělesa. D'Alambertův princip. 5. Pohybové rovnice tuhého tělesa při translačním pohybu, rotačním pohybu nebo obecném pohybu. 6. Mechanika soustav těles 1.7.12 Mechanika tuhého t ělesa - shrnutí Předpoklady: 010711 Pomocí dvou v ět Tuhé t ěleso se m ůže nejen posouvat, ale i otá čet. Tento otá čivý pohyb popisujeme pomocí veli čin a zákon ů analogických k zákon ům používaným pro popis posuvného pohybu hmotného bodu. Důležité znalosti posuvný pohyb otá čivý pohy 1. Kinematika tuhého tělesa-translační a rotační pohyb 2. Kinematika obecného rovinného pohybu tělesa - numerické řešení. Určování rychlosti a zrychlení jednotlivých bodů tělesa. 3. Kinematika složeného pohybu tělesa a bodu. Kinematika mechanismů. 4. Dynamika obecného rovinného pohybu tělesa. 5 Kinematika. pracovní list zaměřený na skládání a rozkládání vektor Mechanika tuhého tělesa. pracovní list a soubory pro 3D tiskárnu na laboratorní práci zaměřenou na hledání těžiště tělesa; šablona na výrobu hračky akrobata

Mechanika tuhého tělesa - vyřešené příklad

 1. Mechanika. Fyzika SŠ » Mechanika » . aktualizováno: 20. 9. 2020 23:52. 1: Kinematika. 010101: Dějiny fyziky: Lekce; Příklady; 0101 Kinematika - otázky ZK.pd
 2. V dnešním kurzu propočítáme příklady z kapitoly 3, Mechanika tuhého tělesa. Nadefinujeme si nové veličiny, které nám pomohou popsat rotační pohyb. 1) Vytvoříme si paralelu mezi vztahy pro popis translačního (posuvného) pohybu a rotačního pohybu, který nás bude v dnešním kurzu zajímat. Kinematika rotačního pohyb
 3. Mechanika tuhého tělesa. Tuhé těleso Posuvný pohyb tuhého tělesa Otáčivý pohyb tuhého tělesa kolem pevné osy Moment síly Momentová věta Skládání sil působících v různých bodech tuhého tělesa Dvojice sil Podmínky rovnováhy u tuhého tělesa Energie otáčivého pohybu tuhého tělesa Moment setrvačnosti hmotného.
 4. Kinematika tuhého tělesa. Kinematika tuhé desky v rovině. Dynamika hmotného bodu a jeho soustav, pohybové rovnice. Dynamika tuhého tělesa, pohybové rovnice. Newtonova metoda, D´Alembertův princip. Kmitání s jedním stupněm volnosti. Kmitání volné a vynucené. Vynucené kmitání při buzení harmonickou silou

Biomechanika - studijní materiály - Katedra mechanik

 1. Vypracované maturitní otázky z fyziky. Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma
 2. Dynamika (24) Elektrický náboj a elektrické pole (13) Elektrický proud v látkách (15) Elektromagnetické jevy (12) Elektromagnetické kmitání a vlnění (5) Elektromagnetické záření (14) Fyzika mikrosvěta (8) Fyzikální veličiny a jejich měření (25) Gravitační pole (7) Kinematika (2) Magnetické pole (4) Mechanické.
 3. V oddílu fyzika naleznete odkazy na on-line výpočty a vzorce různých fyzikálních jevů. Jednotlivé výpočty pak umí dopočítat to co zrovna potřebujete jakých koliv jednotkác
 4. Kinematika Dynamika Mechanická práce a energie Gravitace Mechanika tuhého tělesa Řešené příklady + doplňky učiva Mechanika kapalin a plynů. Základní vlastnosti kapalin a plynů Tlak v tekutinách.
 5. Dynamika (32) Elektrický náboj a elektrické pole (16) Elektrický proud v látkách (17) Elektromagnetické jevy (17) Elektromagnetické kmitání a vlnění (8) Elektromagnetické záření (23) Fyzika mikrosvěta (33) Fyzikální veličiny a jejich měření (28) Gravitační pole (11) Kinematika (6) Magnetické pole (10) Mechanické.
 6. Mechanika tuhého tělesa. 1 2 Tuhé těleso, moment síly.pdf (1 MB) 3 4 Skládání sil, dvojice sil.pdf (2 MB

Osnova BB01. Úvod Fyzikální veličiny, jednotky a rovnice Vektorový počet ve fyzice Mechanika hmotného bodu a tuhého tělesa Kinematika hmotného bod maturitní otázka: Maturitní otázky z fyziky (01 kinematika pohybu 02 kinematika pohybu 04 mechanika tuhého tělesa 05 mechanika kapalin a plynů 06 gravitační pole a pohyby v něm 07 molekulová fyzika 08 struktura, vlastnosti plynu 10 struktura, vlastnosti kapalin 11 skupenské přeměny 12 elektrostatické pole 13 stejnosmerný proud, kovy 14 elektrický proud, kapaliny, plyny. Kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, mechanika tuhého tělesa, kmitání a vlnění, termodynamika, gravitační pole, elektrické pole, magnetické pole. Přípravné kurzy matematiky a fyziky Používáme WordPress (v češtině)..

5.2 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

Probíraná témata jsou kinematika, dynamika, mechanická práce a mechanická energie, gravitační pole, mechanika tuhého tělesa, mechanika kapalin a plynů. Mechanika patří k nejstarším oborům fyziky a od počátku byla úzce spojena s technickými aplikacemi, např. s tvorbou mechanických strojů 1. Kinematika . 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce, teplo, struktura a vlastnosti plynů, práce plynu, kruhový děj 8. Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin 9. Změny skupenství 10. Mechanické kmitání 11. Mechanické. Studijní texty Studijní texty ke studijním tématům 62. ročníku FO. Během každého ročníku vychází sada studijních textů, která rozšiřuje znalosti studentů ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva 1) Pohyby těles z hlediska kinematického a dynamického (kinematika a dynamika jednotlivých druhů pohybů, Newtonovy pohybové zákony, hybnost a impuls, užití v praxi).- příklady na procvičení 2) Rovnoměrný pohyb po kružnici a otáčivý pohyb tělesa (kinematika a dynamika tohoto pohybu, podmínky jeho vzniku, dostředivá, setrvačná a odstředivá síla, moment setrvačnosti. 2. Kinematika hmotného bodu; 3. Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů; 4. Mechanická práce a energie; 5. Gravitační pole; 6. Mechanika tuhého tělesa; 7. Mechanika kapalin a plynů; 8. Laboratorní cvičení; Molekulová fyzika a termik

5) Kinematika a dynamika pohybu hmotného bodu po kružnici: otáčivý pohyb tuhého tělesa okolo pevné osy. 1) KINEMATIKA POHYBU PO KRUŽNICI Nejjednodušší křivočarý pohyb - rychlost je konstantní, směr se neustále mění, rychlost hmotného bodu má v každém bodě trajektorie směr tečny ke kružnici, po níž se pohybuje Dynamika tuhého tělesa - tuhé těleso - je těleso, jehož tvar se působením vnějších sil nemění nebo je změna tvaru zanedbatelná. Translace a rotace tuhého tělesa - translace = posuvný pohyb - je to takový pohyb, při němž libovolná přímka pevně spojená s tělesem zachovává v prostoru stále svůj směr Přednáška bude obsahově pokrývat některé důležité pasáže ve studijním textu Kinematika a dynamika tuhého tělesa k FO, v několika ohledech však půjde nad jeho obsahový i obtížnostní rámec. Náry. Archiv na Youtube. Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s. Mechanika tuhého tělesa - maturitní otázka. Maturitní otázka z fyziky informuje o mechanice tuhého tělesa. Autor se soustřeďuje na vysvětlení samotného názvu tuhé těleso, poté popisuje jeho pohy... Typ školy: SŠ. Kategorie: Fyzik Kinematika hmotného bodu, dráha, rychlost, Kinetická energie rotačního pohybu tuhého tělesa, moment setrvačnosti vzhledem k ose. Steinerova věta. Moment síly vzhledem k ose, moment hybnosti vzhledem k ose. První a druhá věta impulsová pro tuhé těleso

Kinematika; Dynamika; Mechanická práce a energie; Gravitační pole; Mechanika tuhého tělesa; Mechanika tekutin; Molekulová fyzika a termika; Kmity a vlnění, akustika; Elektřina a magnetismus. Elektrostatika; Elektrický proud (stejnosměrný) Stacionární magnetické pole; Nestacionární magnetické pole; Střídavý elektrický. Kinematika. Létadlo a magický čtverec Albrechta Dürera; Martin Šmíd urazil na Islandu trať; Fantomasův samohybný vůz; Mechanika tuhého tělesa. Homogenní polokoule; Jákobův žebřík o délce; Mechanika kapalin a plynů. Vodorovnou trubicí; Upoutaná koul Radek Jandora. Maturitní otázky do fyziky Gymnázium Bučovice - Maturita 2000 Učitel fyziky - Mgr. Miroslav Poláček . POZOR! V textech se často odkazuji na publikaci Fyzika v kostce - podívej se do kostky apod. - je to důsledek toho, že jsem tyto otázky psal původně pro potřebu mé a mých spolužáků, kteří většinou tuto publikaci mají

Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - příklady

 1. Tuhé těleso, obecný pohyb tuhého tělesa, pohybové rovnice tuhého tělesa, otáčení tělesa kolem pevné osy a pevného bodu. Základy analytické mechaniky - zákony zachování, vazby a zobecněné souřadnice a hybnosti, Lagrangeovy rovnice druhého druhu pro konzervativní systémy, hamiltonián a Hamiltonovy kanonické rovnice
 2. Mechanika tuhého tělesa (50) Statika (10) Problém s trámem (ZŠ) Rovnováha na kladce (SŠ) Závaží na laně (SŠ) Opřený žebřík (SŠ+) Tyč opřená o schod (SŠ+) Rozklad sil (VŠ) Hráz přehradní nádrže z hlediska mechaniky (VŠ) Tyč na půlválci (SŠ+) Vodorovně zavěšená tyč (SŠ+) Přes příkop (SŠ+) Těžiště (10
 3. Popis otáčivého pohybu tuhého tělesa omezíme zde na případ, kdy s tělesem lze spojit pevný bod, který splývá s počátkem některého inerciálního systému. Ortonormální bázi {ei} v počátku tohoto inerciálního systému budeme v souladu s tradicí označovat jako bázipevnouvprostoru
 4. Kinematika a dynamika hmotného bodu. Gravitační pole. Mechanika tuhého tělesa, kapalin a plynů. Molekulová fyzika a termika. Elektřina a magnetismus. Optika. Fyzika mikrosvěta. Jaderná fyzika. Fyzika elektronového obalu. Nulté ročníky Praha, Brno: 96 hodin přípravy Ostrava: 72 hodin přípravy
 5. Kinematika hmotného bodu (přímočarý pohyb, pohyb po kružnici a obecný křivočarý pohyb). 3. Tuhé těleso, obecný pohyb tuhého tělesa, pohybové rovnice tuhého tělesa, otáčení tělesa kolem pevné osy a pevného bodu. 9. Teorie deformace, mechanické napětí, Hookův zákon
 6. Mechanika tuhého tělesa Všechna tělesa jsou dokonale tuhá. Mechanika tekutin Mechanika plynů a kapalin Deformační mechanika těles Tělesa nejsou dokonale tuhá, komplikované analýzy. Relativistická mechanika Rychlost zkoumaných objektů se blíží rychlosti světla. Kvantová mechanik

Tato položka obsahuje stručný přehled základních vztahů z oblasti mechaniky (kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole, dynamika tuhého tělesa, základy pružnosti, mechanika tekutin, mechanické kmitání, mechanické vlnění a akustika) Dynamika je časť mechaniky, ktorá sa zaoberá vplyvom pôsobenia síl na pohyb. In other project 1. Kinematika pohybu hmotného bodu 2. Pohyb po kružnici 3. Základy dynamiky 4. Mechanika tuhého tělesa 5. Mechanika kapalin a plynů 6. Fyzikální pole: gravitační, elektrické 7. Pohyby těles v gravitačním poli 8. Vlastnosti elektrického pole 9. Druhy energie a její vzájemné přeměny 10. Termodynamika 11. Plynné skupenství 12 Kinematika hmotného bodu Dynamika hmotného bodu Práce, výkon, energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika kapalin a plynů Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky Struktura a vlastnosti plynů Práce plynu, tepelné motory Struktura a vlastnosti pevných látek.

Stáhnout: 1. Kinematika a dynamika hmotného bodu (formát pptx) Stáhnout: 2. Mechanická práce, výkon, energie, mechanika tuhého tělesa (formát pptx) Stáhnout: 3. Hydrostatika a hydrodynamika (formát pptx) Stáhnout: 4. Gravitační pole, pohyby těles v gravitačním poli (formát pptx) Stáhnout: 5. Elektrické pole (formát pptx Kinematika hmotného bodu - kinematika, hmotný bod, klid a pohyb tělesa, poloha HB, trajektorie a dráha HB, rychlost pohybu, moment dvojice sil, těžiště tuhého tělesa, rovnovážné polohy, stabilita tělesa, kinetická energie tuhého tělesa - posuvný pohyb, otáčivý pohyb. Tuhé těleso, obecný pohyb tuhého tělesa, pohybové rovnice tuhého tělesa, otáčení tělesa kolem pevné osy a pevného bodu. Teorie deformace, mechanické napětí, Hookův zákon. Úvod do mechaniky tekutin - Eulerova pohybová rovnice, barometrická formule, Bernoulliova rovnice, Pascalův a Archimédův zákon 1.1 Kinematika hmotného bodu 2 1.2 Dynamika hmotného bodu 3 1.3 Mechanika soustavy hmotných bodů 6 2 Mechanika tuhého tělesa 7 2.1 Kinematika tuhého tělesa 7 2.2 Dynamika tuhého tělesa 7 3 Mechanika kontinua 11 3.1 Mechanika tekutin 11 4 Kmity a vlnění 13 4.1 Harmonické kmity 13 4.2 Vlnění 14 5 Optika 17 5.1 Světlo jako vlnění 1

Mechanika - Fyzika 00

Mechanika tuhého tělesa Kinematika HB - speciální případy. Protože neumíme vyšší matematiku, musíme se pro případ pohybu po přímce omezit na dva typy pohybu: - pohyb . rovnoměrný . přímočarý (nulové zrychlení, stálá rychlost, s = v*t, viz ZŠ) pohyb Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá, průměrná) otáčivý pohyb tuhého tělesa, moment setrvačnosti, kinetická energie rotujícího tělesa. 6 Kinematika pohybu hmotného bodu. Tato maturitní otázka se zabývá hmotným bodem a popisem jeho pohybů. 02. Dynamika pohybu hmotného bodu. Tato maturitní otázka se zabývá hmotným bodem a zákonitostmi jeho pohybů. 03. Mechanika dokonale tuhého tělesa. Tato maturitní otázka se zabývá dokonale tuhým tělesem a popisem jeho pohybů Mechanika: Kinematika, Mechanika tekutin, Rychlost, Dynamika, Kinetická energie, Potenciální energie, Mechanika tuhého tělesa, Síla, Těleso [Zdroj Wikipedia.

Kinematika - vyřešené příklad

Kinematika posuvného pohybu 1.1-1 2 2 Statika tuhého tělesa 7.1 M 5,25 Nm 7.2 F 5,0 kN, W 940J 7.3 W F 330 J, min 580 N 7.4 F 1 500 N, F 2 400 N 7.5 m max 65 kg 7.6 F 17 N 7.7 m v počátku, 2m na ose x, 4m na ose y x T 0 ,50 m, y T 0 ,70 m 8 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce, energie, výkon 4. Gravitační pole a pohyb těles v gravitačním poli 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika tekutin 7. Základní poznatky molekulové fyziky, vnitřní energie tělesa 8. Struktura a vlastnosti plynů 9. Struktura a vlastnosti pevných látek 10 Mechanika tuhého tělesa . 4.1 Kinematika tuhého tělesa . 4.2 Dynamika tuhého tělesa . 4.3 Setrvačníky . 5. Mechanika kontinua . 5.1 Mechanika pružného tělesa . 5.2 Mechanika tekutin . 5.3 Zvuk . OK i Webové stránky používají pro správné fungování soubory cookies Kinematika . Dynamika . Práce, výkon, energie. Gravitační pole. Mechanika tuhého tělesa. Mechanika kapalin a plynů. Vnitřní energie, práce, teplo, struktura a vlastnosti plynů, práce plynu, kruhový děj. Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin. Změny skupenství. Mechanické kmitání. Mechanické vlnění. Elektrický. Úvod. Fyzikální veličiny, jednotky a rovnice; Vektorový počet ve fyzice; Mechanika hmotného bodu a tuhého tělesa. Kinematika hmotného bodu Pohyb hmotného bodu, poloha, rychlost, zrychlen

Kinematika hmotného bodu. hmotný bod; pohyb hmotného bodu, vztažné těleso, vztažná soustava; trajektorie a dráha hmotného bodu; rychlost hmotného bodu; těžiště tuhého tělesa; rovnovážná poloha tuhého tělesa; kinetická energie tuhého tělesa; Course creator: Jan Vesely Vektory, kinematika hmotného bodu. Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty Mechanika tuhého tělesa. Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty V dnešním kurzu propočítáme příklady z kapitoly 3, Mechanika tuhého tělesa. Nadefinujeme si nové veličiny, které nám pomohou popsat rotační pohyb Rovnováha tuhého tělesa (5) 11. Jednoduché stroje (13) 12. Moment síly Moment setrvačnosti (10) 13. 11. Dvě tělesa o hmotnostech 60 g a 40 g jsou převěšena přes pevnou kladku. S jakým 12. Na stole jsou dvě tělesa A a B hmotnosti m a 2 m spojené vláknem ; Tělesa se sama od sebe nepohybují, něco jim muselo dodat energii Mechanika tuhého tělesa: moment síly, moment setrvačnosti, tě žiště tělesa, rovnvážná poloha tělesa, kinetická energie rotujícího tělesa. Mechanika kapalin a plynů: tlak, tlaková síla, hydrostatický tlak, hmotnostní průtok, tlaková energie, Archimédův zákon, rovnice kontinuity, tlaková energie a Bernoulliova rovnice Odbor mechaniky a mechatroniky. Hledat. Základní navigační menu. KINEMATIKA. Rovnoměrný pohyb ; MECHANIKA‎ > ‎. Mechanický pohyb. Klid i pohyb těles jsou vždy relativní. Absolutní klid neexistuje. Vztažné těleso = těleso, k němuž vztahujeme pohyb zkoumaného tělesa Popis klidu nebo pohybu.

Video: Řešené příklady RNDr

Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - teorie

Kinematika hmotného bodu. Dynamika hmotného bodu. Mechanická energie, práce, výkon. Gravitační pole. Mechanika tuhého tělesa. Mechanika tekutin. Molekulová fyzika a termika. Struktura a vlastnosti plynného skupenství. Struktura vlastnosti pevných látek. Struktura a vlastnosti kapalin. Změny skupenství látek. Mechanické. II. Mechanika hmotného bodu a tuhého tělesa A) Kinematika hmotného bodu 1. Pohyb hmotného bodu 2. Přímočarý pohyb 3. Křivočarý pohyb 4. Kruhový pohyb B) Dynamika hmotného bodu 1. Základní veličiny dynamiky 2. Newtonovy zákony 3. Řešení pohybové rovnice 4. Síly v neinercialních vztažných soustavách 5. Mechanická. - kinematika hmotného bodu, - dynamika hmotného bodu, - mechanika tuhého tělesa, - kmitání a vlnění, - termodynamika, - gravitační pole - elektrické pole, - magnetické pole. Zejména na příklady vhodný zdroj, obsahuje řešené i neřešené příklady, psané VŠ pedagogy

Kinetická energie tuhého tělesa - ppt stáhnoutVektor - I
 • Youtube cesty k sobě 2019.
 • Myšlenkové mapy android.
 • Maliník golden everest.
 • Znak massey ferguson.
 • Příspěvek na péči pro děti s autismem.
 • Solomon northup kniha.
 • Show me the way billy talent.
 • Ubuntu budgie screenshots.
 • Animizace příklad.
 • Dat incoterms.
 • Bruslení za lužánkami.
 • Zákusky.
 • Bbq omacka na burger.
 • Chovna stanice vymarsky ohar.
 • Hlásná třebáň ubytování.
 • Šablony na obočí avon.
 • Granule pro psy dtest.
 • Entropium u psa.
 • Bari turismus.
 • Cz isco obchodník.
 • Bazilika sv petra a pavla.
 • Dyftýn metráž.
 • Skříň do předsíně bílá.
 • Kancelářské stoly bazar.
 • Pánské peněženky adidas.
 • Gradebook kantor.
 • Detska zastera.
 • Suchá uhličitá obálka.
 • Komerční pojišťovna formuláře.
 • Tipsport tiket tydne.
 • Mnozeni narcisu.
 • Nová hypotéka air bank.
 • Dji spark green.
 • Jádrová vrtačka hilti.
 • Tezkej pokondr nove album.
 • Tinea inguinalis.
 • Dívčí válka pověst obsah.
 • Tváření výbuchem.
 • Youtube music michael jackson.
 • Středověká inkvizice.
 • Oplechování komínu satjam.