Home

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smlouvě

Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů podle GDPR Dejte si do pořádku souhlasy se zpracováním osobních údajů. Nezapomeňte, že různé účely zpracování osobních údajů mají svá specifika a znění souhlasu je potřeba jim přizpůsobit Odstavec I se nepoužije, pokud jde o některý z těchto případů: a) subjekt údaiů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy právo Unie nebo členského státu stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů zrušen Tento Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen Souhlas) stanoví dodatečné podmínky, požadavky a povinnosti Obchodníka v souvislosti se zpracováním Osobních údajů při plnění povinností dle Smlouvy s obchodníkem. Tento Souhlas obsahuje povinná ustanovení dle čl. 28 odst

Zásady zpracování osobních údajů – Help Group, s

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických oso Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon) pro účely personálního výběrového řízení Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů je jedním ze šesti právních základů pro zpracování osobních údajů. Co má přesně obsahovat? GDPR nařízení jej definuje jako: jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením. Základní povinností zaměstnavatele je získat v určitých případech souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas není nutný v případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností zaměstnavatele nebo pro splnění pracovněprávní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR)

Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů podle GDPR

Souhlas se využívá tam, kde správce nemůže zpracování podřadit pod jiný právní důvod (např. správce si nezajišťuje souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud osobní údaje zpracovává pro plnění smlouvy se subjektem údajů, nebo pro zpracování v pro účely nezbytné personální agendy apod.) a) nařízení Evroého Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen nařízení GDPR ), které nabylo účinnosti dne 25. 5 Souhlas se zpracováním osobních údajů, jako i ostatní právní tituly, má svá specifika. V kontextu tohoto stanoviska je důležitá především ta skutečnost, že souhlas se zpracováním osobních údajů je jednostranným právním jednáním, svobodným a vědomým úkonem, který může ten, kdo jej učinil, kdykoliv odvolat Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem. Mezi osobní údaje patří i zvláštní kategorie osobních údajů - Jedná se o tzv

výslovný souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů Společnosti a s následným zpracováním jejich osobních údajů Společností pro účely stanovené ve Smlouvě. 4. Klient souhlasí s tím, aby Společnost či další osoby Klientem zmocněné či dále uveden Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o. Klient uděluje Společnosti souhlas uchovávat osobní údaje o Klientovi jak v elektronické, tak v listinné podobě.Klient tímto výslovně uděluje společnosti Moravské hypoteční centrum s.r.o., IČ 058 55 900, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen Společnost), souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o. Souhlas se zpracováním osobních údajů . Souhlas je udělován správci údajů (dále jen správce) Tomáš Budař, Cukrářství Budařovi, 687 23 Ostrožská Lhota 32, lČ:72420146, zápis v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl c, vložka 47238 . Rozsah zpracování. Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Českomoravská stavební spořitelna a.s., IČO: 49241397, za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, avšak nikoliv déle než 36 měsíců od udělení. Pokud si nepřejete, abychom si předávali vaše osobní údaje za marketingovými účely ve skupině, tedy chcete omezit nebo odvolat souhlas se zpracováním a sdílením údajů ve skupině ČSOB pro marketingové účely, zavolejte na 800 023 003, navštivte pobočku nebo nám napište na osobni-data@csob.cz a my se vám ozveme zpět. Pro. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO: 49241397, za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, avšak nikoliv déle než 36 měsíců od udělení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení soutěže 1. Účastí v soutěži nám, jako pořadateli, uděluješ ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohyb Souhlas se zpracováním osobních údajů. Smluvní pokuta ve zpracovatelské smlouvě Přečíst » 28 října, 2018 . GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů a povinnost ho jmenovat Přečíst » 27 května, 2018 . tipy. Telemarketing a GDPR Přečíst

GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů Největší

-souhlas se zpracováním osobních údajů dle podmínek -jestli-že byl vydán, nevydán nebo právě probíhá exekuční příkaz -osobní údaje vyžadované Poskytovatelem a Společností Údaje z Kontaktního formuláře zpracují Správci pro vypracování konkrétní nabídky ve smyslu Účelu zpracování osobních údajů. IV Klient tímto výslovně uděluje společnosti COMPROMISSO group s.r.o., IČ 033 82 052, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen Společnost), souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem identifikace Klienta, zprostředkování příležitosti uzavřít s poskytovatelem. Tento Souhlas se zpracováním osobních údajů je nedílnou součástí Smlouvy a ve Smlouvě je odkazováno na tento Souhlas. 22. Klient výslovně prohlašuje, že byl před podpisem tohoto souhlasu poučen o nárocích, které mu jsou dány z titulu zpracovávání jeho osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné

Souhlas se zpracováním osobních údajů nepotřebujete. Musíte však o jejich zpracování před odesláním objednávky informovat. Stačit by měla například informace: Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. A doplňte odkaz na stránku se zásadami ochrany osobních údajů (popisuji dále) Souhlas udělujete se zpracováním osobních údajů, které jsou obsahem dokladu totožnosti (tj. zejména jméno a příjmení, datum narození, místo narození, portrétní fotografie, rodní číslo, adresa trvalého bydliště) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Schachermayer, spol. s r.o. se sídlem Mezi vodami 1935/7, Modřany, Praha 4, PSČ: 143 00, IČO: 161 88 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2712 (Schachermayer nebo správce) jako správce osobních údajů v souvislosti s prodejem zboží, poskytováním služeb a. Souhlas se zpracováním osobních údajů, dle nařízení GDPR . Obchodník Ing. Jaroslav Gall, Ph.D., EFA. se sídlem Pod Tvrzí 452, 250 70 Odolena Voda. identifikační číslo: 73575747. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jaroslavgall.cz. ÚVODNÍ USTANOVEN

GDPR a některé povinnosti zaměstnavatelů epravo

Souhlas se zpracováním, uchováváním a postupováním osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen nařízení o. Souhlas se zpracováním osobních údajů. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení). Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů. Ve. I tak by se daly shrnout změny, které přináší nařízení GDPR v oblasti udílení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pomoci vyznat se v této problematice a napovědět, zda je vaše firma na nová pravidla ve zpracování osobních údajů připravená, mohou i vodítka vydaná před časem pracovní skupinou WP29 Většina osobních údajů, které zaměstnavatel bude v osobním spise zaměstnance uchovávat, bude spadat pod tyto výjimky, takže souhlasu zaměstnanců ke zpracovávání údajů není zapotřebí. Nicméně i přesto lze jen doporučit, aby zaměstnanec souhlas se zpracováním osobních údajů vyjádřil například v pracovní smlouvě Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem 1 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Já, níže podepsaný/á: Jméno, příjmení, titul, narozen/a: (dále jen uživatel) Úvodní informace Svým podpisem stvrzuji, že mne Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO: 00847348, se

SOUHLAS ZÁKAZNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zákazník (dále jen Zákazník) Souhlasy Správce osobních údajů (dále jen Správce) 1. Nepřímý marketing (bez toho bychom Vám nemohli nabídnout naše další skvělé produkty) 2. Přímý marketing (chceme Vás informovat o lepších cenách) 3 Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu nominačního řízení ve Vládním výboru pro personální nominace, a to ode dne jejic Účel 5: Nevyjádřil-li Vydlužitel písemně nesouhlas nebo neodvolá-li předchozí souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, souhlasí podpisem Souhlasu s tím, aby Zapůjčitel jako správce ve smyslu ZOÚ zpracoval veškeré jeho osobní a citlivé údaje, které získává v souvislosti se svou činností Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu 2 let s tím, aby po uvedené době společnost LUKR bezodkladně provedla likvidaci poskytnutých osobních údajů, anebo postupovala ve smyslu zákona. Tímto potvrzuji, že své osobní údaje poskytuji dobrovolně, bez nátlaku, že jsou pravdivé a ž

Úřad pro ochranu osobních údajů - uoou

Společní správci zpracovávají osobní údaje v souladu s právem Evroé unie, zejména v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné. souhlas se zpracováním a zveřejňováním všech údajů, které Správci za účelem jednání o smluvním vztahu a v rámci tohoto souhlasu o zpracování údajů poskytne. Žadatel-právnická osoba dále také výslovně souhlasí, aby Správce na svých internetových stránkác

Sestavte si souhlas s poskytnutím osobních údajů na míru

 1. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naši e mailovou adresu gdpr@mpsv.cz. Rovněž nás v této věci můžete kontaktovat osobně na našich klientských pracovištích
 2. Ochrana osobních údajů Poptávkový formulář. Společnost AUTO NA OPERAK, s.r.o.,se sídlem Kaštanová 566/125f,Brno - Brněnské Ivanovice, 620 00, IČ 04161009 spisová značka: OR, Oddíl C vložka 88514, vedena u Krajského soudu v Brně, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických.
 3. Souhlas se vztahuje na zpracování mých osobních údajů v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje, rodné číslo, informace o pojistné smlouvě a jejím plnění. Správcem osobních údajů ve vztahu k mé Pojistné smlouvě je Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PS

dokument. Pokud od vás vyžadujeme ke zpracování osobních údajů souhlas, je správcem vašich údajů společnost, které souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete. Kdo je správcem vašich údajů, vyplývá primárně ze situace, ve které údaje o vás získáváme: Sjednáváte si náš produkt nebo služb Souhlas se zpracováním osobních údajů. máš právo požádat Správce o vydání tebou poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci v případě, že je zpracování prováděno automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo smlouvě.. výmaz osobních údajů naleznete na webové stránce www. uniqa.cz/informace/ Právo podat podnět nebo stížnost V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společ - nost UNIQA nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk 1. Udělujete tímto souhlas společnosti JF cars s.r.o., se sídlem Kladská 17/44A, 500 03 Hradec Králové, IČ: 06539211 (dále jen Správce), aby ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o.

Osobní údaje GDPR

Souhlas se zpracováním, uchováváním a postupováním osobních údajů Identifikace certifikované společnosti: FINSPACE s.r.o. IČ: 28088042. sídlem Revoluční 764/17, Praha 1, 110 00. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146159 kontaktní údaje: e-mail: info@mobilpujcka.cz. tel.: 773. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) Některé osobní údaje jsou takového charakteru, že mohou subjekt údajů samy o sobě poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či mohou zapříčinit jeho diskriminaci Zpracování osobních údajů je v souladu se zákonem, pokud je splněna jedna z následujícíh podmínek: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy - výslovný souhlas nemusí být v této smlouvě uváděn, jelikož osobní údaje jsou nezbytné pro splnění smluvní povinnosti smlouvě poskytuje následující souhlasy a prohlášení: Souhlas se zpracováním údajů V souvislosti s žádostí o uzavření smlouvy nebo dodatku ke smlouvě mezi námi a Komerční bankou, a.s., IČ: 45 31 70 54, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soude

Zásady ochrany osobních údajů - Sestavte si vzor na míru

 1. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost.
 2. Prohlášení ke zpracování osobních údajů Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejn
 3. GDPR (general data protection regulation) - nařízení EU o ochraně osobních údajů mění ochranu osobních údajů v celé EU. Uµ nebude stačit znát zákon č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů. Na co je nutné se připravit s novou legislativou

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále též jen Souhlas) Tímto uděluji v souvislosti s vyplnění formuláře pro půjčku online v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen ZOÚ) a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o. Pro případ, že jsem se přihlásil k některému z pojištění, tj. zvolil soubor pojištění A či soubor pojištění B, uděluji pojišťovně BNP Paribas Cardif Pojišťovna,a.s., jakož i osobám v její skupině, souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v této Smlouvě, a to v nezbytném rozsahu. Ochrana osobních údajů se bezesporu týká všech zaměstnavatelů (zpracovávají osobní údaje). K naplnění přísnějších podmínek požadovaných GDPR budou muset revidovat smlouvy a znění dříve udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů zaměstnanců (uvést rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů) Zpracování osobních údajů Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Economia, a.s., IČ: 281 91 226, se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746 (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených.

Zákazník dobrovolně uděluje Správci souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených při sjednávání Smlouvy osdružených službách dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu: Zákazník (dále jen Zákazník) Souhlasy Správce osobních údajů (dále jen Správce) 1 Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zájemce dává tímto Chatě U Jelena souhlas, aby Chata U Jelena a subjekty působící v rámci skupiny REALITY INVESTING v souladu s nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4 Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 47 11 59 71, tel.: +420 241 170 000, bližší údaje na www.allianz.cz, (dále jen správce) tímto informuje o zpracování osobních údajů, ve kterých vystupuje jako správce osobních údajů a které se týkají osob vstupujících do prostor.

Ochrana osobních údajů Kontaktní formulář 1. Společnost RaketSport s.r.o., se sídlem Jesenická 265/38, PSČ 106 00, Praha - Zaběhlice, IČ 25601580, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53895 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č Ochrana osobních údajů podle GDPR ve školách je stručný průvodce implementací GDPR ve školách. Autoři vysvětlují základní pojmy GDPR a srovnávají současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s evroým nařízením o ochraně osobních údajů. Dále objasňují právní základy zpracování údajů a práva subjektů údajů

Zahrady Herink - realitní makléř a poradce pro development

Samotný podpis pracovní smlouvy, ve kterém je uvedeno rodné číslo, pak představuje vlastně souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou v ní obsaženy. (Pozn. - neplatí to u údajů citlivých jako je např. členství v odborové organizaci, ty mají speciální regulaci) Správci osobních údajů plní svou informační povinnost obvykle prostřednictvím textu souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedeném ve smlouvě či na příslušném formuláři anebo ustanovením v rámci všeobecných obchodních podmínek 1. Tímto udělujete souhlas společnosti AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120 (dále jen Správce), aby ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o. Podpisem smlouvy zákazník výslovně souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (zejména identifikačních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě) výlučně pro účely uzavření smlouvy a poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen souhlas), a to v souladu s právní úpravou platnou ke dni podpisu smlouvy. Shrnutí. Souhlas se zpracováním OÚ Je jedním z právních důvodů pro zpracování osobních údajů.; Souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat.Odvolání souhlasu nemusí vždy znamenat okamžitý výmaz - v případě, že existuje pro zpracování další právní důvod

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Nebankovní hypoték

V případě zaměstnanců je třeba v prvé řadě uvést, že se NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) promítá hned do několika aspektů pracovněprávního vztahu Souhlas se zpracováním osobních údajů Udělením tohoto souhlasu souhlasíte s tím, že Martin Tušek, tfpujcky@gmail.com , +420 775 400 010, IČ: 70204802, sídlem: Špálova 2884, 470 01 Česká Lípa (dále též jen Zprostředkovatel) je oprávněn Vaše osobní údaje v rozsahu Zákon č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů. Vondráček v. r. Zeman v. r. Babiš v. r. Poznámky pod čarou. 1) Směrnice Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů.

GDPR v PREMIER system - PREMIER system - manuál - PREMIER

osobních údajů uvedených ve smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; poskytnutí osobních údajů. Platnost od 25. 5. 2018 2 z 3 Výslovný souhlas se zpracováním osobních údaj$ FI_BO_17/ Společnost Euromaster Česká republika s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o.

Nákup na splátky

Klient tímto výslovně uděluje společnosti FAHD s.r.o., IČ 016 17 150, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 (dále jen Společnost), souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem identifikace Continue Dodavatel vystavením nabídky/faktury prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů. Zákazník vystavením objednávky prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů. V Hranicích, dne 21.05. 2018 Ing. Jaromír Straka v. r podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evroého parlamentu a ‍Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR

Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen GDP

Facelift - Stavební spoření | ČMSS

Souhlas se zpracováním osobních údajů - poskytla jeho osobní údaje a údaje smlouvě příslušným orgánům daňové správy. Subjekt údajů bere na vědomí, že v případě jeho nesouhlasu s rozsahem zpracování osobních údajů ve smyslu ustanove-ní uvedených výše pod písmeny d) - g) je potřeba se obrátit. Subjekt údajů má dále právo na výmaz osobních údajů, a to. pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly zpracovávány, pokud odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní důvod ke zpracování Právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané elektronicky na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci. Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů Správce osobních údajů a subjekt osobních údajů Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ), v platném znění a s principy rámcových směrnic Evroé unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evroého parlamentu a Rady 95/46/ES Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely lze vzít kdykoliv zpět (odvolat jej), a to kliknutím na odkaz obsažený v obchodním sdělení, že si již nepřejete taková sdělení dostávat (tzv. opt-out princip), nebo kterýmkoliv způsobem uvedeným výše

 • Vid u sloves.
 • Muffiny s pudinkem a ovocem.
 • Bambusové dřevo.
 • Týpci a zbraně celý film.
 • Bohemian tour norsko.
 • Haspot.
 • Pájka hrotová 60w extol craft.
 • Denisa nesvačilová vyprávěj.
 • Izrael aktuální zprávy.
 • Www wikipedie de.
 • Z čeho se skládá písek.
 • Blesk canon speedlite 430 ex ii.
 • Druhy transformátorů.
 • 3 leté dítě nemluví.
 • Nabíjecí baterie panasonic.
 • Doma s detmi.
 • Nový zéland zajímavosti.
 • Karty bohyně maitrea.
 • Pragos budejovicka.
 • Lékařská fakulta plzeň přijímací řízení 2018.
 • Malý aktivní pes.
 • Intercontinental brno.
 • Měnová reforma stream.
 • Bramac taska cerna.
 • Motorka indian veteran.
 • Ps4 levně.
 • Kabel na notebook.
 • Osmak jidelnicek.
 • Hyckani pro muze.
 • 1 pixel = byte.
 • Den s novou facebook.
 • Spina bifida.
 • Text editor free.
 • Měření pasu muž.
 • Grandmaster flash the message.
 • Nabídka práce v televizi.
 • Maloočka pavouk.
 • Saloos sampon.
 • Cestovní postýlka zopa hnědá.
 • Proč google nemluví.
 • Stihl 026 bazar.